nagłówek

Sklep internetowy, działający pod adresem www.camomilitary.pl prowadzony jest przez:

Camo Military PPH,

ul. Kolejowa 25

62-090 Rokietnica

Tel.: +48 511 660 870

e-mail: info@camomilitary.pl

NIP: 972-032-74-49

REGON: 634484292

 

Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym CamoMilitary.pl, zwaną dalej Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego CamoMilitary.pl jest właściciel Sklepu firma Camo Military PPH zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest przeprowadzenie rejestracji (Klientów, którzy jeszcze nie dokonali zakupów za pośrednictwem www.camomilitary.pl) oraz akceptacja Regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży.
 3. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Camo Military PPH na stronie www.camomilitary.pl internetowej sklepu CamoMilitary.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że oferta stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie.
 4. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili.
 6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznie +48 511 660 870 lub drogą mailową na adres info@camomilitary.pl. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 7. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia.
 8. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane kurierem. Zmiana adresu doręczenia po zrealizowaniu wysyłki wiąże się z dodatkowym kosztem.
 9. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji. Klient ma 2 dni na podjęcie decyzji i złożenie zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu, brak decyzji Klienta jest równoznaczne z rezygnacją ze złożenia zamówienia.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zlecenia.
 11. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zlecenia bezpośredni wpływ ma dostępność produktu, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki do Sklepu przez dostawcę.
 12. Informacje o kosztach związane z wysłaniem przesyłki znajdują się tutaj.
 13. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:
 • GOTÓWKĄ przy odbiorze produktu w siedzibie firmy
 • GOTÓWKĄ, przy odbiorze produktu u kuriera (tylko do 5000 zł brutto)
 • KARTĄ KREDYTOWĄ lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM poprzez serwis platnosci.pl (w bezpiecznym połączeniu SSL 128 bitów)
 • Przelew na konto BZWBK: 70 1090 1362 0000 0001 0778 5807
 1. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.
 2. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby ją dostarczającej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Reklamacji". W przypadku odbioru przedmiotu zakupu w siedzibie Camo Military PPH, Klient jest tak samo zobowiązany do sprawdzenia przesyłki będącej przedmiotem przeprowadzonej transakcji.
 3. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu produktu znajdują się w rozdziale zwroty. Nie dotyczy towarów odbieranych w siedzibie firmy.
 4. W przypadku odbioru produktu w siedzibie firmy, przy płatności gotówką, Klient jest zobowiązany do jego odebrania najpóźniej do końca następnego dnia roboczego, od momentu otrzymania informacji o możliwości odbioru.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.
 6. Mimo zachowania należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.camomilitary.pl mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec Sprzedawcy. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na www.camomilitary.pl należy kontaktować się ze Sprzedawcą.

Zwroty

Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu.

 1. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest poprawne wypełnienie formularza i przesłania go na wskazany adres e-mail reklamacje@camomilitary.pl. W informacji zwrotnej Klient otrzyma numer zwrotu, którym należy oznaczyć paczkę ze zwracanym produktem.
 2. Przesyłki nieoznaczone numerem zwrotu nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane, podobnie jak przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży.
 3. Zwrotowi nie podlegają produkty, które są uszkodzone mechanicznie, jeśli zostało naruszone oryginalne opakowane, produkt lub usługa, jeżeli została ona wykonana według indywidualnego zamówienia Klienta, materiały eksploatacyjne oraz produkty, które są niekompletne i posiadają zniszczone opakowanie.
 4. Przesyłki wysyłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane.
 5. Klient zobowiązany jest do dostarczenia wskazanego w formularzu produktu w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania numeru zwrotu. Niedostarczenie przez Klienta zwracanego produktu w terminie 7 dni powoduje wycofanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 6. Pieniądze za dokonany zwrot zostaną przelewane na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto bankowe. Zwrot pieniędzy następuje po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej na adres sprzedawcy: Camo Military PPH, ul. Kolejowa 25, 62-090 Rokietnica.

Procedury reklamacyjne

Camo Military PPH dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były jak najwyższej jakości. Camo Military PPH wyraża nadzieję, że zakupiony produkt będzie działał i służył bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji. Natomiast w przypadku wystąpienia awarii prosimy o zastosowanie się do poniższych informacji, które przyczynią się do usprawnienia obsługi posprzedażnej. Camo Military PPH prowadzi wsparcie techniczne drogą telefoniczną +48 511 660 870 oraz elektroniczną info@camomilitary.pl. Wszelkiego rodzaju zapytania dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu nabytego towaru powinny być zgłoszone pracownikowi, który w miarę możliwości będzie mógł postawić wstępną diagnozę. Reklamowane towary można dostarczyć bezpośrednio do siedziby Camo Military PPH (adres na www.camomilitary.pl) lub przesłać na ten adres po wcześniejszym skontaktowaniu się z działem wsparcia technicznego.

 

Warunki gwarancji udzielonej przez Camo Military PPH

 1. Camo Military PPH zapewnia sprawne działanie funkcjonowanie towaru, pod warunkiem korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami, udzielając na produkty 12 miesięcznej gwarancji.
 2. Gwarancja obejmuje towar zaopatrzone w dokumentu sprzedaży, bez zmian i skreśleń.
 3. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Camo Military PPH nieodpłatnie. Dotyczy to robocizny i części zamiennych potrzebnych do naprawy. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Camo Military PPH, który może usunąć wadę poprzez naprawę, wymianę uszkodzonego podzespołu lub wymianę w całości. Wymienione podzespoły i elementy przechodzą na własność Camo Military PPH. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi (jeśli taka została wydana), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
 4. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć towar/urządzenie do punktu sprzedaży w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przeciwnym przypadku Reklamujący ponosi ryzyko uszkodzeń, które mogą wyniknąć w transporcie do punktu serwisowego.
 5. Klient jest zobowiązany do zawiadomienia Sprzedającego o niesprawności towaru/urządzenia niezwłocznie po ujawnieniu się wady. W celu realizacji przysługujących uprawnień gwarancyjnych należy dostarczyć do punktu sprzedaży:
 • dowód zakupu,
 • niesprawny towar/urządzenie,
 1. Camo Military PPH podejmie działania, aby naprawa mogła zostać wykonana w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru/urządzenia do Sprzedającego. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych, termin ten może ulec wydłużeniu, przy czym Camo Military PPH dołoży wszelkich starań aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym terminie.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności wymiany urządzenia, Camo Military PPH zobowiązuje się wymienić towar/urządzenie na nowe tego samego typu lub zbliżone o podobnych lub wyższych parametrach eksploatacyjnych.
 3. W przypadku, gdy wymiana towaru/urządzenia na nowe nie jest możliwa, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty. Zarówno przy wymianie na nowy produkt jak i przy zwrocie zapłaconej kwoty potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Klienta elementów wchodzących w skład wyposażenia oraz kosztów ich wymiany (opakowanie, podręczniki i inne).
 4. Nieuznanie roszczeń gwarancyjnych przez Camo Military PPH może mieć miejsce w następujących przypadkach:
 • uszkodzeń mechanicznych i wywołanych przez nie usterek,
 • uszkodzeń i wad powstałych w transporcie i przy przeładunku,
 • eksploatacji towarów/urządzeń w warunkach nie odpowiadających ich przeznaczeniu
 • ingerencji osób innych niż Sprzedającego, a polegających na naprawach lub modyfikacjach konstrukcyjnych,
 • wadliwego działania na skutek wpływu czynników losowych np.: pożar, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania itp.
 • stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub środków konserwacyjnych lub w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
 • dokonywania zmian i skreśleń w dowodzie zakupu przez osoby nieupoważnione.
 1. W przypadku bezpodstawnej reklamacji, Zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami przeprowadzonych czynności serwisowych.
 2. Camo Military PPH nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń wynikłe z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące. Gwarancja nie daje prawa Klientowi do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem towaru/urządzenia.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikłych z niezgodności produktu z umową.

 

Postanowienia końcowe

W wyniku złożenia zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Camo Military PPH nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu.

Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla miejsca jej wykonania.

Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.